Ogrzewanie rur z wodą

Zimą podczas występowania ujemnych temperatur zachodzi niebezpieczeństwo zamarzania rurociągów z wodą. Mimo wykonania izolacji cieplnej mróz po pewnym czasie przenika przez warstwę izolacji cieplnej i powoduje zablokowanie przepływu wody lub uszkodzenie rurociągu, zaworów lub innej armatury.
Aby uniknąć takich sytuacji należy zapewnić stałe utrzymanie temperatury wody w tych urządzeniach na poziomie np. +5oC. Doskonale do tego celu nadają się elektryczne giętkie przewody grzejne. Dzięki nim możemy ogrzewać zarówno rury metalowe jak i wykonane z tworzyw sztucznych oraz występującą na nich armaturę.
Do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów wody zimnej, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej można zastosować:

Gotowe zestawy grzewcze z wtyczką

Zestawy kabli samoregulujących PIPE PROTEKTOR składają się z określonej długości przewodu grzejnego oraz w zależności od wersji mogą być wyposażone w termostat i przewód zasilający lub tylko w przewód zasilający z wtyczką. Zestawy dostępne w odcinkach od 1 do 50m. Moc kabla w zestawach grzejnych - 15W/m.
W przypadku  zestawów grzejnych samoregulujących wyposażonych w termostaty ogrzewanie zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu poniżej + 30C lub + 50C, wyłączenie ogrzewania nastąpi, jeśli temperatura rurociągu osiągnie +130C lub + 150C w zależnosci od typu zestawu grzejnego.

Kable samoregulujące Protektor

Kable samoregulujące ELSR, Protektor dostępne są w mocach :10,15,16,25,26,30,33W/m i dostarczane są w odcinkach o dowolnej długości. Mamy możliwość cięcia i konfekcjonowania na placu budowy. Umożliwiają wykonywanie odgałęzień. Charakteryzują się zmienną mocą grzejną w zależności od temperatury. Kable grzejne zwiększają swoją moc w przypadku obniżenia temperatury rurociągu i zmniejszają w przypadku wzrostu temperatury rurociągu. Mogą się ze sobą stykać i krzyżować, nie występuje niebezpieczeństwo przegrzania się przewodów. Możliwość pracy bez termostatu.

Dobór odpowiedniego typu kabla grzejnego uzależniony jest od wielu czynników które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie instalacji grzejnej. Do najważniejszych możemy zaliczyć: średnicę rurociągu, minimalną temperaturę otoczenia, grubość i parametry zastosowanej izolacji cieplnej, oraz lokalizację rurociągu. Na podstawie tych danych oblicza się szczegółową kalkulację strat ciepła dla ogrzewanego rurociągu podaną w W/m. Najczęściej moc kabla grzejnego określona jest przez projektanta instalacji.

Po wybraniu odpowiedniego typu kabla grzejnego oraz mocy, instalację kabli grzejnych należy zacząć od określenia zakresu prac i podziału rurociągu na ewentualne obwody grzejne, których długość nie będzie przekraczała maksymalnej dopuszczalnej długości dla danego typu kabla grzejnego.
Przy określeniu długości kabla grzejnego należy uwzględnić naddatki przewodu grzejnego na występującą na rurociągach armaturę, zawory, podpory itp. W zależności od sposobu podziału na obwody dobieramy odpowiednie elementy przyłączeniowe lub rozgałęźne oraz termostaty. Kable grzejne łączone są z przewodami zasilającymi za pośrednictwem zestawów przyłączeniowo zakończeniowych TERMO-SET-S. Rozgałęzienia można wykonywać za pośrednictwem zestawów TERMO-SET-Y lub poprzez puszki rozgałęźne. Dzięki zastosowaniu wsporników uniwersalnych, możemy bezpośrednio na rurociągu montować termostaty i puszki rozgałęźne. Kable grzejne mocuje się do rurociągu przy użyciu taśm poliestrowych lub opasek kablowych w odstępach około 25-30cm.

Po wybraniu odpowiedniego typu zestawu grzejnego oraz mocy, instalację kabli grzejnych należy zacząć od określenia zakresu prac i podziału rurociągu na ewentualne obwody grzejne. Następnie należy określić lokalizację termostatu, który w zależności od typu zestawu może znajdować się na początku lub końcu zestawu grzejnego.
Przy określeniu długości kabla grzejnego należy uwzględnić naddatki przewodu grzejnego na występującą na rurociągach armaturę, zawory, podpory itp.

Kable grzejne mocuje się do rurociągu przy użyciu taśm poliestrowych lub opasek kablowych w odstępach około 25-30cm. W przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych przed ułożeniem kabli grzejnych rurociągi należy podkleić taśmą aluminiową wzdłuż trasy prowadzenia kabla grzejnego.

Sterowanie ogrzewaniem rurociągów

W przypadku ogrzewania rurociągów kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu i zoptymalizowaniu kosztów eksploatacji systemu grzejnego odgrywa wybór odpowiedniego rodzaju sterowania. Istnieją dwa podstawowe sposoby sterowania takimi układami grzejnymi :

Oba wymienione sposoby sterowania są w pełni skuteczne, jeśli chodzi o funkcjonalność instalacji. Główna różnica polega na kosztach eksploatacji ogrzewania.

W przypadku sterowania opartego o pomiar temperatury otoczenia termostat załączy ogrzewanie, jeśli temperatura otoczenia (powietrza) spadnie poniżej  np. +5 stopni, bez względu na temperaturę  rurociągu panującą pod izolacją cieplną. Termostat wyłączy ogrzewanie dopiero wtedy, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej ustawionych +50C, co znacznie podnosi koszt eksploatacji ogrzewania.

W przypadku drugiego sposobu opartego na pomiarze temperatury rurociągu pod izolacją cieplną ogrzewanie zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu poniżej +5 0C. Wyłączenie nastąpi, gdy temperatura rurociągu wzrośnie powyżej nastawionych +50C i wartość histerezy zależnej od typu termostatu i ewentualnej nastawy.

W przypadku zastosowania zestawów grzejnych wyposażonych w automatyczne termostaty bez możliwości zmiany nastawy temperatury, ogrzewanie zostanie załączone w przypadku spadku temperatury rurociągu poniżej + 30C lub + 5 0C, wyłączenie ogrzewania nastąpi jeśli temperatura rurociągu osiągnie +130C lub +15 0C w zależności od typu zestawu grzejnego.

zdjecie glowne2-ce9b2a18
  • W przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych przed ułożeniem kabli grzejnych rurociągi należy podkleić taśmą aluminiową wzdłuż trasy prowadzenia kabla grzejnego.
  • Kabli grzejnych rezystancyjnych nie można skracać!
  • Kable nie mogą się ze sobą stykać ani krzyżować!
  • Do zabezpieczenia przed zamarzaniem rurociągów wody ciepłej (ciepła technologicznego), których maksymalna temperatura nie przekracza 900C zaleca się zastosowanie przewodów grzejnych samoregulujących typu Heat Protektor współpracujących z termostatami wyposażonymi w czujniki do pomiaru temperatury rurociągu. Kable grzejne układa się zazwyczaj wzdłuż rurociągu i mocuje się je do rurociągu taśmami poliestrowymi lub opaskami kablowymi.
  • Kable grzejne łączone są z przewodami zasilającymi za pośrednictwem zestawów przyłączeniowo zakończeniowych TERMO-SET-S. Rozgałęzienia można wykonywać za pośrednictwem zestawów TERMO-SET-Y lub poprzez puszki rozgałęźne.
  • Sterowanie oparte na pomiarze temperatury rurociągu pod izolacją cieplną daje znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji systemu grzejnego w porównaniu do sterowania opartego na pomiarze temperatury otoczenia. Przy wyborze takiego układu kontroli temperatury bardzo ważna jest odpowiednia lokalizacja czujnika temperatury.

Zapewniamy bezpłatny dobór systemu i sterowania. Zapraszamy do wysyłania zapytań.

Aby wysłać do nas zapytanie dotyczące zabezpieczenia rurociągu z wodą przed zamarzaniem pobierz  formularz,
zapisz go na swoim dysku, wypełnij i odeślij jako załącznik mailem na adres tom-el@tom-el.com.pl

pliki/tomel/img/Excel-icon.png FORMULARZ

TABELA STRAT CIEPŁA

Tabela strat ciepła dla przykładowych średnic rur.


© 2019 TOM-EL, Tel.:+48 695 85 42 45 | tom-el@tom-el.com.pl Agencja interaktywna Migomedia